At the conference

Calling as Christians

Welcome to this group. God calls us for a lot of things, and we have tried to split these callings, into some overall groups. You have been put together, because you have chosen to delve into the same calling. True to all callings is that it is all about being a light in the world, so people are led to Him. God gives us all individual callings, and how we follow it can differ greatly. The most important thing about these callings, however, is that we point to Jesus, so that we might lead people closer to Him. Below you will find out what your callings are all about, and a bit about the biblical basis for why it is something God calls us to. You can skip to the section where it says something about the calling you are gathered around as a group.


God calls us to Evangelize: ”and you will be my witnesses… to the end of the earth.” (Acts 1,8)

Evangelism is sharing the good news of Jesus with people who don't know it yet. This can be done in many different ways. It can take place in natural relations you have with people, but it can also take place in more staged meetings where you stand on the street and talk to people.

 

God calls us to social justice: “Hate evil, and love good” (Amos 5,15)

Social injustice is a consequence of the world breaking down in the Fall. Therefore, the struggle for social justice is also part of God's restoration of the world. For example, fighting for less sexism, less racism, more gender equality, reconciliation in wars, or something else entirely.

 

God calls us to serve: “serve one another.” (Gal 5,13)

Jesus came to serve, and He calls us to follow by serving one another as well. Service is about meeting people with acts of mercy and trying to help alleviate the distress, pain and sorrow of the society in which we live

 

God calls us to care for the creation: “have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.”
(Gen 1,28)

Managing creation is about our calling to rule by being stewards of the Earth — caring for creation. This can be reflected in everything from not littering to helping clean nature or, from a Christian point of view, helping to save animal species and biodiversity. 

 

God calls us to teach: “Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom” (Col 3,16

Teaching involves the training of the Christian faith with all that it entails — a training in what it means to believe in Jesus. Here it is important to have the Bible in hand so that we do not just say what we think, but what Scripture says. Teaching can be expressed in many ways. It can be a sermon, a podcast, a conversation or something completely different. Through this, we can learn more about who God is and what His mission is.

 

Kald som kristne

Velkommen til denne gruppe. Gud kalder os til mange ting, og vi har prøvet at dele dét, Han kalder os til, op i nogle overordnede grupperinger af kald. I er blevet sat sammen, fordi I har valgt at gå i dybden med det samme kald. Overordnet om alle kaldene er det, at det handler om at være lys i denne verden, så folk bliver ledt til Ham. Gud giver os alle individuelle kald, og hvordan vores kald følges, kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det vigtigste med disse kald er dog, at vi peger på Jesus, når vi følger dem, så vi leder folk tættere på Ham. Herunder står der lidt om, hvad jeres kald går ud på, og der står også lidt om det Bibelske grundlag for hvorfor, det er noget, Gud kalder os til. Gå bare hen til det afsnit, hvor der står noget om det kald, I er samlet om som gruppe.

Gud kalder os til evangelisation: “I skal være mine vidner… lige til jordens ende.” (ApG 1,8)

Evangelisation er at dele det gode budskab om Jesus med mennesker, som ikke kender det endnu. Det kan foregå på mange forskellige måder. Det kan f.eks. både foregå i naturlige relationer, man har til mennesker, men det kan også foregå i mere iscenesatte møder, hvor man står på gaden og taler med folk.

Gud kalder os til social retfærdighed: “Had det onde, og elsk det gode!” (Am 5,15)

Social uretfærdighed er en konsekvens af, at verden gik i stykker ved syndefaldet. Derfor er kampen for social retfærdighed også en del af Guds genoprettelse af verden. Det kan f.eks. være, at man kæmper for mindre sexisme, mindre racisme, mere ligestilling mellem kønnene, for forsoning i krige eller noget helt femte. 

Gud kalder os til diakoni: “Tjen hinanden i kærlighed.” (Gal 5,13)

Jesus kom for at tjene, og han kalder os til at følge efter ved også at tjene hinanden. Diakoni handler om at møde mennesker med barmhjertige handlinger og prøve at være med til at afhjælpe den nød, smerte og sorg, der er i det samfund, vi lever i. 

Gud kalder os til forvaltning af skaberværket: “Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!” (1 Mos 1,28)

Forvaltning af skaberværket handler om vores kald til at herske ved at være forvaltere af Jorden - at have omsorg for skaberværket. Det kan komme til udtryk i alt lige fra at lade være med at smide affald i naturen til at være med til at rense naturen eller ud fra et kristent synspunkt være med til at redde dyrearter og biodiversitet. 

Gud kalder os til undervisning: “Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden.” (Kol 3,16)

Undervisning indebærer oplæringen i den kristne tro med alt, hvad det indebærer - en oplæring i, hvad det betyder at tro på Jesus. Her er det vigtigt at have Bibelen i hånden, så vi ikke bare siger, hvad vi selv tænker, men hvad Skriften siger. Undervisning kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være en prædiken, en podcast, en samtale eller noget helt fjerde. Herigennem kan vi være lære mere om hvem Gud er og hvad hans mission er.

 

Purpose of the group

The purpose of this group is to encourage us to take mission seriously. We must inspire and challenge each other to find our place in God’s mission. We need to think big, but concrete, about being in mission. We will talk about how we and the church as a whole can be a light in the world, so it leads people to Jesus. We will do this through four sessions throughout ECHO. At the start of each session, you will be asked to read the paragraph for that session. Please note that the whole paragraph should be read before moving on. at first however, we will start by creating a Facebook Messenger group, to make it easier to coordinate where to meet.

Formålet med gruppen

Formålet med denne gruppe er, at vi skal turde at tage mission seriøst. Vi skal inspirere hinanden til og udfordre hinanden på, hvad vores individuelle pladser er i Guds mission. Vi skal tænke stort og konkret om det at være i mission. Vi skal tale om hvordan vi og kirken som helhed kan være et lys i denne verden, så det leder mennesker til Jesus. Helt konkret kommer dette til at ske gennem fire samlinger i løbet af ECHO. I begyndelsen af hver samling bedes man derfor læse det afsnit, som passer til den pågældende samling. Hele afsnittet bør læses inden, man går i gang. Til start skal vi dog lige lave en Facebook Messenger-gruppe, så det bliver lettere for os at aftale, hvor vi mødes.

First Session – Who are we?

For the first session we will get to know each other, so that we might challenge each other to find our individual plans in God’s mission, during the other sessions.
We will start by going around and each take 5 minutes to share our story, using the questions below as a guide. This has to be a good experience, so if there is something you do not feel comfortable sharing, you just leave it out. It is however a good idea to challenge ourselves to be vulnerable, as it has a positive effect on the group’s dynamic

 • Name, Age, Home country and hometown
 • What takes up a lot of your time, and what interests you?
 • How has my life of faith developed so far?
 • When in your life did you have the biggest win and loss in your faith?
 • Why did I come to ECHO, and what are my expectations for the conference?

If we find other questions important, we are, of course, welcome to include those as well.
Start and end each session with a prayer.

 

Second Session – God’s mission is diverse

For this session we will try to brainstorm different ways to take part in mission within the area our group works with.

We will start talking about why each of us chose this area out of the five areas in which one can be in mission. We will start with a short round, where we will answer the following questions

 • What do I find interesting in this area, and why did I choose it?
 • Is there a specific group or case that I am passionate about?

Now it is time to brainstorm. Think big. The only limit you have is your imagination. It could be a whole new organization, a new initiative, a new event, a new group, a podcast, a social media profile, sermons, specific actions, specific routines, or something else. No ideas are too ridiculous. We will use the brainstorm next session, where we will each try to set a goal. If we want, we can share our ideas in our messenger group. If we want to organize our brainstorm into categories, we are welcome to do so.

We will keep working with our ideas next session.

 

Andet møde – Guds mission er mangfoldig

Til denne samling skal vi prøve at brainstorme over forskellige måder at være i mission på under det område, som vores gruppe samles om.

Først skal vi dog kort snakke om hvorfor, vi hver især har valgt dette område ud af de fem områder, hvori man kan være i mission. Vi starter med en kort runde, hvor vi svarer på følgende spørgsmål:

 • Hvad synes jeg er spændende ved dette område, og hvorfor valgte jeg det?
 • Er der en bestemt gruppe eller en bestemt sag, som jeg særligt brænder for?

Nu skal vi i gang med brainstormen. Vi skal prøve at tænke stort, og kun fantasien sætter grænser. Det kunne f.eks. være en helt ny organisation, et nyt initiativ, et nyt arrangement, en ny gruppe, en podcast, en profil på et socialt medie, en talerække, nogle bestemte gerninger, nogle bestemte rutiner eller noget helt niende. Ingen idéer er for latterlige. Brainstormen skal bruges til næste møde, hvor vi skal prøve hver især at vælge en målsætning (goal).

Idéerne kan vi f.eks. dele i vores Messenger-gruppe. Hvis vi ønsker at inddele eller organisere vores brainstorm i kategorier, må vi selvfølgelig gerne det.

Vi skal arbejde videre med vores idéer på næste samling.

Start og slut samlingen med en bøn.

Third session – My plan in God’s plan

For this session we will keep working with the brainstorm from the previous session. We need to be concrete, and we must try to draw up a plan for the further course of action. We will each set a goal, that we might find interesting to work on. We are welcome to challenge each other on what we are each going to work with. If we want to work together on a goal, we can do that. The purpose to being concrete is to try to remove as many obstacles as possible, and to make it clearer what we have to do. We are called to be an echo in the world, and hopefully today’s session will encourage us to realise our goal, so that we might bring people closer to God.
When we have all picked a goal, we will take a round where we will help each other answer the following questions:

 • Why do I find this goal interesting?
 • What difference might this goal make?
 • How am I going to realise it?
  • You might use the following questions to help answer the question, if it makes sense with your goal.
   • Would deadlines help me?
   • Who should I contact?
   • When should I contact them?
   • Do I need money? And if so, where will I get it?
   • When should my goal be finished? should it be finished?
   • Is it a one-time thing, or should it be done once a week, a month or annually?
  • Which challenges will I have to overcome?

 

Start and end the session with a prayer.

Tredje møde – Min plan i Guds plan

Til denne samling skal vi arbejde videre med den brainstorm, som vi lavede til den forrige samling. Vi skal tænke konkret, og vi skal prøve at lægge en plan for det videre forløb. Vi skal hver vælge en målsætning, som vi synes, kunne være interessant at arbejde videre med. Vi må meget gerne udfordre hinanden på hvad, vi hver især skal arbejde videre med. Hvis vi ønsker at være flere omkring arbejdet med en målsætning, går vi bare sammen om det. Formålet med at tænke så konkret er, at vi skal prøve at fjerne så mange forhindringer som muligt og prøve at overskueliggøre det, som skal gøres. Vi er kaldet til at være et ekko i verden, og forhåbentlig giver mødet i dag os mod på at føre vores målsætninger ud i verden, så vi måske kan bringe folk tættere på Gud.

Når vi alle har valgt, tager vi en runde, hvor vi sammen hjælper hinanden med at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor synes jeg, at denne målsætning er spændende?
 • Hvilken forskel tror jeg, målsætningen ville kunne medføre?
 • Hvordan fører jeg det ud i verden?
  • Brug evt. følgende spørgsmål som hjælp til at svare på spørgsmålet, hvis det giver mening ind i din målsætning:
   • Vil det være en hjælp for mig med nogle deadlines?
   • Hvem skal jeg kontakte?
   • Hvornår skal jeg kontakte dem?
   • Hvordan når jeg ud til dem, jeg gerne vil nå?
   • Skal jeg bruge penge, og hvorfra får jeg i så fald pengene?
   • Hvornår skal målsætningen være færdig? Skal det blive færdigt?
   • Er det noget, der kun skal ske én gang eller er det ugentligt, månedligt eller årligt?
 • Hvilke udfordringer skal jeg overkomme?

 

Start og slut samlingen med en bøn.

 

Fourth session - Go into all the world

We will use this session to round off the weekend. We are going to talk about what we got out of the weekend, and what we have done in the group. We will start by answering the following questions:

 • What has occupied me during the weekend?
 • What has challenged me?
 • What has encouraged me?

Now we will talk about the goal that we worked with yesterday. The ball is now in our court. We have planned, but now we need to face the challenge, and realise our plan, which is why we will talk about these questions:

 • What are my thoughts surrounding my goal?
 • Am I encouraged to keep working on it?
 • What are my biggest concerns for the work that might be ahead?

If you want, you could make a deal to check up on each other

Start and end the session with a prayer.

 

Fjerde møde – Gå ud i alverden

Til denne samling skal vi afrunde weekenden. Vi skal både snakke om, hvad vi har fået ud af weekenden, og vi skal snakke om vores arbejde i gruppen. Vi skal starte ud med at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad har optaget mig i løbet af weekenden?
 • Hvad er jeg blevet udfordret af?
 • Hvad er jeg blevet opmuntret til?

Nu skal vi tale om de målsætninger, som vi arbejdede med i går. Bolden ligger nu hos os. Planen er lavet, men nu kræver det også, at vi tør tage udfordringen op og føre planen ud i livet. Vi skal derfor snakke om følgende spørgsmål:

 • Hvad er mine tanker omkring min målsætning?
 • Har jeg mod på at arbejde videre med det?
 • Hvad udfordrer mig mest i forhold til at arbejde videre?

Hvis vi ønsker det, kan vi jo lave en aftale om at holde hinanden op på det

Start og slut samlingen med en bøn.